REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://www.acklimat.pl

Właścicielem, Administratorem oraz Sprzedawcą Sklepu jest:

AC KLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Łodzi 94-104, ul. Obywatelska 100, NIP 727-255-48-97, REGON 473037809, KRS0000565919

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym AC KLIMAT Sp. z o.o. Sp. k. działającym pod adresem: www.acklimat.pl

 2. Ilekroć w Regulaminie użyte zostaje określenie:

  1. ADRES SKLEPU INTERNETOWEGO, ADRES REKLAMACJI ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – rozumie się przez to dane kontaktowe AC KLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Obywatelska 100, 94-104 ŁÓDŹ.

  2. CENNIK DOSTAWY - rozumie się przez to znajdujące się pod adresem http/www.acklimat.pl zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

  3. DANE KONTAKTOWE SKLEPU, SPRZEDAWCY – AC KLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Obywatelska 100, 94-104 ŁÓDŹ.

  4. DOWÓD ZAKUPU – rozumie się przez to fakturę, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późn. zm.

  5. FORMA PŁATNOŚCI – rozumie się przez to formę zapłaty za zamówiony produkt, wybraną przez Kupującego podczas składanego Zamówienia ofertowaną przez Sklep.

  6. FORMULARZ ZAMÓWIEŃ – rozumie się przez to znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza.

  7. KARTA PRODUKTU – rozumie się przez to pojedynczą podstronę Sklepu, zawierającą informacje o danym Produkcie.

  8. KLIENT – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych, dokonującą u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  9. KC - rozumie się przez to ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)

  10. KONSUMENT – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  11. KOSZYK – rozumie się przez to listę produktów sporządzoną z oferowanych w Sklepie na podstawie wyborów Kupującego w celu późniejszego ich zakupu.

  12. KUPUJĄCY – rozumie się przez to zarówno Konsumenta, jak i Klienta.

  13. KONTO UŻYTKOWNIKA - rozumie się przez to miejsce w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dostępne dla Kupującego po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Za pośrednictwem Konta, Kupujący wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Sklepu.

  14. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – rozumie się przez to miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt.

  15. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – rozumie się przez to moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie.

  16. PŁATNOŚĆ - rozumie się przez to metodę dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę,wymienioną pod adresem http:/www.acklimat.pl

  17. PRODUKT – rozumie się przez to minimalną i niepodzielną ilość rzeczy, która może być przedmiotem Zamówienia, a która podana jest w Sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

  18. PRZEDMIOT UMOWY – rozumie się przez to produkty i dostawę będące przedmiotem Umowy.

  19. REGULAMIN – rozumie się przez to niniejszy Regulamin, regulujący obowiązki oraz uprawnienia obu stron Umowy.

  20. SKLEP - rozumie się przez to serwis internetowy dostępny pod adresem http…. , za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

  21. SPRZEDAWCA, SPRZEDAJĄCY – rozumie się przez to spółkę AC KLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

  22. STRONA – Stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedający, w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedającego łącznie.

  23. SYSTEM – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

  24. TERMIN REALIZACJI – rozumie się przez to podaną na Karcie Produktu liczbę dni roboczych, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy.

  25. UMOWA SPRZEDAŻY, UMOWA – rozumie się przez to umowę zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014, poz. 827) w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

  26. UŻYTKOWNIK – rozumie się przez to każdy podmiot korzystający ze Sklepu internetowego.

  27. WADA – rozumie się przez to zarówno Wady Fizyczne, jak i Wady Prawne.

  28. WADA FIZYCZNA – rozumie się przez to niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

   • nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

   • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;

   • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu Umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

   • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

   • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

   • nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy.

  29. WADA PRAWNA – rozumie się przez to sytuacje, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

  30. ZAMÓWIENIE – rozumie się przez to oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów, rodzaj Dostawy, rodzaj Płatności, Miejsce wydania produktu, dane Kupującego, niezbędne do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 3. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu Cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

 5. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Produktów znajdujących się w Sklepie.

 6. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 7. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystanie z poprawnie działającego systemu Sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu http:/www.acklimat.pl, należy je wszystkie wyłączyć́.

 8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie.

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. AC KLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest Administratorem danych osobowych i kontroluje dane osobowe przekazywane przez klientów zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182) i dyrektywą 95/46/WE.

 2. Przekazując swoje dane osobowe, Kupujący wyraża zgodę na to, że Sprzedający będzie je przetwarzał w celu należytego wykonania świadczonych przez siebie usług względem Kupującego. Dane są niezbędne m.in. do:

  - utworzenia osobistego/firmowego konta na stronie sklepu https://www.acklimat.pl (imię i nazwisko/nazwa, adres email);

  - przetwarzanie zamówień w systemie usług internetowych Sprzedającego (imię i nazwisko/nazwa, adres, data urodzenia i dane konta bankowego);

  - wysyłania ofert marketingowych, takich jak newslettery i katalogi (adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres pocztowy);

  - kontaktu w wypadku trudności z dostarczeniem zamówienia (np. numer telefonu, adres);

  - zarządzania kontem i kontroli zdolności płatniczej (np. imię i nazwisko/nazwa, adres, data urodzenia);

  - zweryfikowania, czy Kupujący może zgodnie z prawem dokonywać zakupów online (np. data urodzenia).

 3. Przekazane dane będą przechowywane w systemie wyłącznie przez czas niezbędny do świadczenia usług przez Sprzedającego. Po upływie tego czasu przekazane dane osobowe zostaną usunięte. Nie można usunąć danych, jeśli przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają przechowywania ich przez dłuższy czas — na przykład do prowadzenia księgowości lub jeśli ich przechowywanie jest uzasadnione prawnie w inny sposób (np. trwającą na mocy umowy relacją klient-usługodawca).

III. REJESTRACJA

 1. W celu skorzystania z usług Sklepu Kupujący musi dokonać uprzedniej rejestracji.

 2. Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie Sklepu internetowego.

 3. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:

  - zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,

  - spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie.

 4. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.

 5. Sprzedawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:

  - Sprzedawca stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,

  - Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzonych przez Sprzedawcę w Regulaminie,

  - Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania lub zawieszenia Konta,

  - Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni,

  - Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Sklepu przez Sprzedawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Sprzedawcę, które były przyczyną blokady.

 6. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Sklepu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Sprzedawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.

IV. ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie. Za chwilę zawarcia Umowy uznaje się wysłanie przez sklep potwierdzenia złożenia Zamówienia.

 2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów KC; stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, stanowi dopiero złożenie zamówienia Sprzedawcy przez Kupującego.

 3. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową https://www.acklimat.pl

 4. Zamówienia realizowane są w godzinach pracy sklepu w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8:00 – 16:00.

 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 6. Dla Kupującego oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte na karcie Produktu w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 7. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do Koszyka produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z Koszyka.

 8. Koszyk umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

 9. Aby sfinalizować zamówienie należy uzupełnić dane adresowe: Imię i Nazwisko, nazwę Firmy, ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, telefon, adres e-mail, dodać do Koszyka wybrane przez siebie produkty. Następnie wprowadzić dane do faktury VAT tj. NIP, nazwę Firmy oraz adres, jeśli będą inne niż dane dostawy. Kolejnym krokiem jest określenie sposobu wysyłki towaru i sposobu płatności.

 10. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie mailowo lub telefonicznie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

 11. Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.

 12. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji, a także utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie Kupującemu treści zwieranej Umowy następuje poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy.

V. REALIZACJA UMOWY

 1. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.

 2. Średni czas realizacji Zamówienia od jego złożenia do wysyłki Produktu Kupującemu wynosi 2-3 dni roboczych, maksymalnie do 7 dni roboczych.

 3. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.

 4. W przypadku zamówienia na więcej niż 1 produkt, Formularz Zamówienia oblicza i dodaje w podsumowaniu jedną, najwyższą kwotę przesyłki wybraną z zamawianych produktów. W przypadku gdy spakowanie Produktów w jedną paczkę będzie niemożliwe, a w razie przesyłek pocztowych - wyliczona przez formularz kwota nie będzie odpowiadała rzeczywistej wadze przesyłki pocztowej (wg cennika Poczty Polskiej), wówczas, przy potwierdzeniu Zamówienia, Sklep poinformuje Kupującego o konieczności dopłaty do kosztu transportu i w przypadku akceptacji przez Kupującego, zamówienie zostanie potwierdzone.

 5. Średni czas realizacji Zamówienia od jego złożenia do wysyłki Produktu Kupującemu wynosi 14 dni roboczych, maks. do 30 dni roboczych, licząc od daty złożenia Zamówienia lub zaksięgowania/uznania wpłaty. Każdorazowo termin realizacji określony jest przy danym Produkcie i nie obejmuje czasu transportu, który wynosi 1-2 dni robocze.

 6. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

 7. Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego o braku zamówionych Produktów w magazynie oraz przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni roboczych) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od stwierdzenia tego faktu. Kupujący w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

 8. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

VI. SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztu Dostawy, który określony jest w zakładce Koszty dostawy i sposoby płatności.

 2. Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:

  - płatność za pobraniem

  - płatność przelewem na konto Sprzedającego

  - płatność internetowa za pomocą systemu płatności

  - gotówką w siedzibie firmy (nie ma możliwości zapłaty kartą).

 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał formę płatności przy wykorzystaniu zewnętrznego systemu płatności; system ten może pobierać dodatkową prowizję, o czym Kupujący jest informowany w procesie składania Zamówienia.

 4. W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny sposób płatności niż za pobraniem, wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 5. Kupujący ponosi opłatę za doręczenie Produktu pod wskazany adres, która jest określona w warunkach i kosztach dostawy.

 6. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 8. Sklep umożliwia odbiór osobisty w Salonie Sprzedaży pod adresem: ul. Obywatelska 100, 94-104 Łódź, od 08:00 do 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) po wcześniejszym uzgodnieniu ze sklepem.

VII. REALIZACJA DOSTAWY

 1. Zamówiony towar dostarczany jest na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu za pomocą firmy kurierskiej. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu. Dostępne sposoby dostawy są widoczne na poziomie Koszyka.

 2. Zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu płatności, przy wyborze płatności przelewem lub innych przelewów. Niezwłocznie po złożeniu i skompletowaniu Zamówienia realizowane są dostawy za pobraniem.

 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania Zamówienia. Jeżeli koszty przesyłki nie mogą być, w chwili składania Zamówienia, automatycznie ustalone przez system informatyczny (np. dla przesyłek o wadze większej niż 31,5 kg, dla których koszt wysyłki uzależniony jest od odległości), koszt ten określany jest w przesłanym potwierdzeniu Zamówienia. W takim przypadku dalsza realizacja Zamówienia zostaje wstrzymana do chwili otrzymania od kupującego akceptacji podanych kosztów przesyłki (potwierdzenia Zamówienia).

 4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego Zamówienia.

 5. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

 6. Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.

 7. W przypadku sytuacji opisanej powyżej informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu Zamówienia.

 8. Kupujący ma obowiązek odebrania wysłanego Produktu.

 9. Zaleca się, aby Konsument, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: 42 673-22-04 bądź na adres e-mail: sklep@ac-klimat.pl

 10. Kupujący, który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.).
  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: 42 673-22-04 bądź na adres e-mail: sklep@ac-klimat.pl

VIII. REKLAMACJE

 1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych KC za wady fizyczne lub prawne
  (rękojmia), z zastrzeżeniem poniższych przepisów.

 2. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku - od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 3. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacji, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

 4. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego należy dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.

 5. Adresem reklamacji jest: AC KLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Obywatelska 100, 94-104 Łódź

 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

 7. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 KC, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 8. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w który, orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.

 9. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie
  z postanowieniami Regulaminu.

 10. Reklamacja usług Sklepu powinna zawierać:

  - dane tożsamości Użytkownika;

  - temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;

  - okoliczności uzasadniające reklamację;

  - podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

 11. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Sprzedawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

 12. Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:

  - reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.

  - reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.

  - reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.

  - zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 13. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego.

 14. Reklamacje kierowane do Sklepu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Sklepu będą przekazywane przez Sprzedawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

 15. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia.

 16. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:

  - pisemnie na adres reklamującego,

  - drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,

  - drogą telefoniczną.

 17. Informujemy również, że Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

  - zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

  - zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.

  - skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

IX. GWARANCJA

 1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale VII. Reklamacje, w części dot. rękojmi.

 2. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez gwaranta.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
  z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@ac-klimat.pl bądź też listownie na adres: AC KLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Obywatelska 100, 94-104 Łódź.

 2. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Sprzedawca stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 Ustawy o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

 3. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z Produktem, dostępnym również pod adresem http:/www.ac-klimat.pl lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

 4. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, zaleca się by Konsument przesłał Sprzedającemu informację o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

 5. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub adres e-mail wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 6. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ma wówczas obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

 7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy, od której odstąpił, na własne ryzyko oraz koszt.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu
  z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, to Konsument ponosi koszty zwrotu tj, koszty transportu, dostawy.

 10. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 12. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach wymienionych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

XI. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

  - umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz.

 2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Sprzedającego jest bezpłatne.

 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.

 4. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługę cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lun nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

 5. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

 6. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: sklep@ac-klimat.pl lub pisemnie na adres: AC KLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Obywatelska 100, 94-104 Łódź. Sprzedający rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia złożenia reklamacji.

 7. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ac-klimat.pl lub pisemnie na adres: AC KLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Obywatelska 100, 94-104 Łódź.

 8. Sprzedający może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

 9. Na drodze porozumienia stron, Sprzedający i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

 10. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Sprzedającego lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

 11. Sprzedający udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres email lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.

 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w państwie Użytkownika stanowią inaczej.

 4. Zdjęcia umieszczone w serwisie mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginału.

  W niektórych przypadkach zamiast zdjęcia danego produktu może też zostać umieszczone zdjęcie poglądowe (produktu podobnego) - zawsze w takim przypadku wraz ze zdjęciem zostanie umieszczona informacja o tym fakcie.

 5. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.

 6. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres mailowy sklep@ac-klimat.pl lub adres pocztowy AC KLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Obywatelska 100, 94-104 Łódź


Do góry